Mijn Therapie

Het is meer dan 10 jaar geleden dat ik mijn studie Psychologie heb afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb de studie echt vanuit mijn hart gekozen, en was tijdens mijn studie altijd nieuwsgierig en leergierig en vol met passie over wat wij leerden over het gedrag van mensen. Hoewel ik toen sinds de start van mijn studie al het diepe verlangen in mijn hart voelde om mensen te helpen, heeft het mij tijd gekost, en levenservaring, om alle geleerde theorieën en technieken te integreren in mijn eigen wijsheid. Door mijn eigen lijden, mijn angsten, mijn geluk en ook mijn vreedzaamheid onder ogen te zien.

Ik geloof dat veel van onze mentale problemen voortkomen uit de disfunctionele culturele samenleving waarin wij ons bevinden. In het leven van nu bestaat veel massa informatie en super snelle communicatie, wat vaak leidt tot veel verwarring onder mensen. De alomvattende invloed van sociale media is diep doorgedrongen in ons dagelijks leven, zonder dat we het ons beseffen. Het vertelt ons dat we nooit goed genoeg zijn, nooit blij genoeg zijn, nooit genoeg hebben. TV programma’s en advertenties vertellen ons continu dat we in gebreke zijn, te kort komen. Al deze invloeden negeren onze ware behoeftes aan verbondenheid, balans en harmonie. Dit alles heeft direct impact op onze familie, ons gezin en onze relaties. In het kort, veel van ons leven wordt belast met een bijna onzichtbare druk, wat zich uiteindelijk manifesteert als depressie, onrust(anxiety), hulpeloosheid en escapisme (vluchtgedrag).

Als psycholoog bied ik hulp aan mensen die zijn blootgesteld aan deze hedendaagse fenomenen en/of die daar meer gevoelig voor zijn, vanuit mijn hart. Dit doe ik door gebruik te maken van verschillende therapeutische theoretische benaderingen, zoals:

 • Cognitieve gedrags therapie
 • Interpersonele psychotherapie
 • Neuro linguistisch programmeren 
 • Pyschodynamische therapie

De benadering waar ik zelf het meest gepassioneerd over ben is de Humanistische benadering. Deze komt voort uit een therapie vorm bedacht door de Amerikaanse psycholoog Maslow rond 1900. Humanistische therapie helpt een persoon met meerdere klachten door het ontwikkelen van zelfacceptatie en zelfvertrouwen, en door het overwinnen van negatieve druk vanuit je zelf maar ook vanuit de omgeving. Tijdens dit proces, helpt de therapeut de cliënt door onvoorwaardelijke acceptatie van zijn gedachten, en biedt de therapeut een veilige en zekere omgeving voor zelfverkenning. Omdat deze vorm van therapie tot doel heeft de diepere mechanismen achter de kwalen aan te pakken, in plaats van alleen de symptomen die aan de oppervlakte verschijnen, staat deze vorm van therapie bekend als een vorm die een langduriger effect heeft dan andere vormen van therapie.

Problemen waarvoor je terecht kunt bij mijn praktijk:

 • Ongerustheid (anxiety)
 • Depressie
 • Multiculturele problemen
 • Rouw, isolatie
 • Chronische gezondheidsproblemen (Psychosomatische problemen)
 • Relatieproblemen
 • Sociale ongemak/onrust (social anxiety)
 • Afhankelijkheidsproblemen (alcohol, gokken, drugs, social media, gamen)
 • Trauma’s, PTSD, CPTSD (jeugdtrauma’s)

Ik geloof niet dat een specifiek therapiemodel een complex probleem kan aanpakken. In mijn therapie geef ik de voorkeur aan een geïntegreerde aanpak, waarbij de therapievorm dynamisch is en afhankelijk is van het individu, gebaseerd op zijn of haar behoeftes en voorkeuren.

Het allerbelangrijkste is dat ongeacht de gebruikte vorm van therapie, na elke sessie mijn cliënt weggaat bij Madang met een kalmer en gelukkiger beeld van zichzelf en van de wereld om ons heen.

English:

It has been more than 10 years that I finished study of psychology at the University of Amsterdam. Because it was the study I chose from my heart, I was the most curious & passionate student. Though I had this yearning to help people deep inside since then, it took me a long time to integrate all those theories to my own wisdom living through my own agony, fear also joy & bliss.

I believe most of our mental health problems comes from dysfunctional social culture we are in. Living in an extraordinary time of massive information & ultra speedy communications from every direction is confusing us. Pervasive influence of social medias are saturated in our lives but we don’t even know it. It tells us we are never good enough, never happy enough, never have enough. TV programs & all kinds of smart advertisements telling us that we are continuously lacking in something, ignoring our true need of connectedness balance & harmony. Altogether, It has impact on our family system, relationships, children & isolations of aged.
In short, many of us are living a life burdened with invisible pressures which manifest as depression, anxiety, helplessness & escapism.

As a psychologist, to help with people who are more exposed & vulnerable to these modern day phenomena, I offer help from my heart, also making use of various therapeutic theoretical approaches as bases, such as:

 • Cognitive Behavioral Therapy
 • Interpersonal Psychotherapy
 • Neuro Linguistic Programming
 • Psychodynamic Therapy

Nonetheless, the approach I am most passionate about is Humanistic Approach.
It stems from an early 1900 American Psychologist Maslow, later Carl Rogers & his Client Centered Therapy. Humanistic Therapy helps the person with various issues by developing self acceptance, self confidence & overcoming negative pressures from the environment or within. In this process, the therapist helps & guide by sharing client’s subjective world with unconditional positive regards and by offering secure, safe place of self exploration. Because of this type of therapy works to find deeper cause of surface complaints & issues and brings stable change, it has been also known as having a longer lasting effect than other forms of therapies.

Issues & problems can be addressed in my practice:

 • Anxiety
 • Depression
 • Multicultural issues
 • Grief, isolation
 • Chronicle health problems ( Psychosomatic issues)
 • Relationship issues
 • Social discomfort or
 • Social anxiety
 • Dependency problems such as alcohol, gambling, drugs, social media
 • Trauma, CPTSD ( adverse childhood experiences)

I do not want present myself as a Sophisticated therapist strong in certain technics or specialities I do not believe one specific model of therapy can treat a complex issue. In my therapy, an integrated approach is favored. In other words, it is individually customized based on the client’s needs & preference.
Most of all, Whatever the process might be, after each session I want my client to leave my Madang with calmer, happier sense of self & world around.

 

Vaak gestelde vragen

Als u geïnteresseerd bent in mijn therapie kunt u altijd vrij blijvend contact met mij opnemen. Standaard start ik met een gratis kennismaking sessie van circa 40. minuten

Ja, als psycholoog ga ik een vertrouwensrelatie aan met cliënten. Om dit te waarborgen ben ik verplicht tot geheimhouding van alle persoonlijke gegevens die cliënten met mij delen. Omdat ik geloof dat mensen elkaar alleen kunnen helpen als zij elkaar vertrouwen staat dit centraal bij mij. 

Ja, voor mensen die mij graag willen spreken maar over geen of weinig vervoersmiddelen beschikken ben ik bereid om ambulante diensten te verlenen. Dit zal altijd in overleg gaan, maar weet dat ik hier voor open sta. Ook voor mensen die het comfortabeler vinden om te starten in hun eigen omgeving ben ik bereid om langs te komen. 

Ja dat mag, in sommige gevallen raad ik het zelfs aan. In principe mag u iedereen meenemen naar een sessie. Het kan helpen om elkaar onderling beter te begrijpen. 

Gratis kennismaking

Als u geinteresseerd bent in mijn hulp kunt u mij altijd een mailtje sturen met verzoek tot een kennismaking gesprek. In deze kennismaking kijken wij of er een klik is tussen ons en wat ik voor u kan betekenen.